کنترلر ماشین تزریق (PLC)

راه حل بهینه سازی اتوماسیون دستگاه های تزریق

سیستم های کنترل KEPLAST ازطیف کاملی برخوردار هستند، دستگاه های قالب گیری تزریقی هیدرولیکی ساده تا سیستم های پیچیده و چند جزئی را شامل می شوند. 

 Dana Control