ربات اقتصادی

رباتهای بهینه شرکت Wittmann برای کاربری های خاص مشتریان عرضه شده است، این رباتها انعطاف زیادی در پیکربندی و انجام اپلیکیشن های ویژه  دارند. 

- دو ربات میتواند روی یک محور افقی نصب شود تا فضای کاری در یک برنامه زمانی به اشتراک گذاشته شود. 

- محور افقی فوق العاده بلند برای مناطق کار در هر دو طرف ماشین تزریق پلاستیک.Dana Control