ربات Top Entry

ربات Top Entry یا ربات های سه محوربرای استفاده  در دستگاه تزریق پلاستیک کاربرد دارد. ربات های سه محور از پر کاربردترین ربات های دستگاه تزریق می باشند. این ربات ها با توجه به نیاز صنایع توانایی انجام کارهای مختلفی از جمله جابجایی قطعات، قطعه برداری و قطعه گذاری، بسته بندی مونتاژ قطعات، جداسازی ضایعات و ... را دارند.Dana Control