ربات DC828ربات DC828 با ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم- محور X ثابت و محور Y  تک است. دانا کنترلمدل: با ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم- محور X ثابت و محور Y  تک است.
برند: دانا کنترل

مشخصات

- محور قالب گیری طولانی برای قالب های پشت سر هم

- طول محور Z  1500-3000 میلی متر

- طول محور X 905-1105 میلی متر

- طول محور Y 1200-1400 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control