ربات DC853 PROربات DC853 PRO با ظرفیت بارگیری 40 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است. دانا کنترلمدل: با ظرفیت بارگیری 40 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است.
برند: دانا کنترل

مشخصات

- طول محور Z 2500-9000 میلی متر

- طول محور X 1200-1500 میلی متر

- طول محور Y 2000-2600 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control