ربات DC833 PROربات DC833 PRO ظرفیت بارگیری 20 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است. دانا کنترلمدل: ظرفیت بارگیری 20 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است.
برند: دانا کنترل

مشخصات

- طول محور Z 2000-7000 میلی متر

- طول محور X 500-900 میلی متر

- طول محور Y 1200-1800 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control