ربات DC808ربات DC808 ظرفیت بار گیری 3 کیلوگرم- محور x و y ثابت هستند . دانا کنترلمدل: ظرفیت بار گیری 3 کیلوگرم- محور x و y ثابت هستند .
برند: دانا کنترل

مشخصات

این ربات برای مصارف بهینه در دستگاهها تزریق تا 250 تن طراحی شده است. همچنین میتواند حداکثر بار 3 کیلوگرم را تحمل کند . 

- طول محور Z  1250-2000 میلی متر

- طول محور X 440 میلی متر

- طول محور Y 600-1000 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control