ربات DC873ربات DC873 با ظرفیت بارگیری 110 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است. دانا کنترلمدل: با ظرفیت بارگیری 110 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است.
برند: دانا کنترل

مشخصات

- طول محور Z 5000-9000 میلی متر

- طول محور X 2000 میلی متر

- طول محور Y 2800-3600 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control