ربات DC831ربات DC831 ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم- محور X متحرک و محور Y تک است . دانا کنترلمدل: ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم- محور X متحرک و محور Y تک است .
برند: دانا کنترل

مشخصات

- طول محور Z  2000-5000 میلی متر

- طول محور X 800 میلی متر

- طول محور Y 1000-1400 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control