ربات DC863 PROربات DC863 PRO با ظرفیت بارگیری 60 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است. دانا کنترلمدل: با ظرفیت بارگیری 60 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است.
برند: دانا کنترل

مشخصات

- طول محور Z 3000-9000 میلی متر

- طول محور X 1200-2000 میلی متر

- طول محور Y 2400-3000 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control