ربات DC832 PROربات DC832 PRO با ظرفیت بارگیری 30 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تک است. دانا کنترلمدل: با ظرفیت بارگیری 30 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تک است.
برند: دانا کنترل

مشخصات

- طول محور Z  2000-6000 میلی متر

- طول محور X 500-900 میلی متر

- طول محور Y 1200-1600 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control