ربات W822- مناسب برای ماشین های تزریق 300 تا 1200 تنربات W822- مناسب برای ماشین های تزریق 300 تا 1200 تن ظرفیت بارگیری 15 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تک است .  Wittmannمدل: ظرفیت بارگیری 15 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تک است . 
برند: Wittmann

  • مشخصات

    ظرفیت بارگیری در محورعمودی 1000 تا 1200 میلی متر 12 کیلوگرم ولی در محور عمودی 1400 میلی متر ظرفیت بارگیری 15 کیلوگرم می شود. 

  • ابعاد
  • اطلاعات خرید

Dana Control