ربات DC822ربات DC822 ظرفیت بارگیری 15 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تک است .  دانا کنترلمدل: ظرفیت بارگیری 15 کیلوگرم - محور X متحرک و محور Y تک است . 
برند: دانا کنترل

مشخصات

ظرفیت بارگیری در محورعمودی 1000 تا 1200 میلی متر 12 کیلوگرم ولی در محور عمودی 1400 میلی متر ظرفیت بارگیری 15 کیلوگرم می شود. 

- مناسب برای ماشین های تزریق 300 تا 1200 تن 

- طول محور Z  1250-4000 میلی متر

- طول محور X 350-550 میلی متر

- طول محور Y 1000-1400 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control